Hồ sơ năng lực CT CP phát triển thương mại và dịch vụ Âu Việt


CT8A, Khu đô thị Đại Thanh, Thanh Trì, Hà Nội
Hotline: 0889 929 669

Hồ sơ năng lực CT CP phát triển thương mại và dịch vụ Âu Việt

1 1
Tổ chức bộ máy công ty Âu Việt
Bảng nhân sự
Một số thiết bị trên công trường
Năng lực tài chính
An toàn lao động